Dług Komornik Księgi Wieczyste

Jak wykreślić z księgi wieczystej wzmiankę o egzekucji po jej umorzeniu

Jak wykreślić z księgi wieczystej wzmiankę o egzekucji
Jak wykreślić z księgi wieczystej wzmiankę o egzekucji po jej umorzeniu
5 (100%) 22 vote[s]

Co zrobić, gdy w ręku trzymamy postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, lecz w naszej księdze wieczystej nadal widnieje wpis o zajęciu? Jak wykreślić z księgi wieczystej wzmiankę o egzekucji? Na te pytania odpowiada poniższy artykuł.

Celem postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie wierzyciela poprzez przymusowe wyegzekwowanie praw i obowiązków ze stosunku między wierzycielem a dłużnikiem. Do umorzenia takiego postępowania dąży wielu dłużników. Jednak nie zawsze gwarantuje ono spokój, gdyż pomimo umorzenia danego postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny możliwe jest ponowne wszczęcie egzekucji.

Jak wykreślić z księgi wieczystej wzmiankę o egzekucji po jej umorzeniu?

Odpowiedzią na to pytanie jest art. 924 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który wszedł w życie 3 maja 2012 r. Zgodnie z którym w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego lub ukończenia egzekucji w inny sposób niż przez umorzenie komornik składa wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na komorniku. Warto jednak pamiętać, że przepis ten nie obowiązuje w stosunku do postępowań egzekucyjnych wszczętych przed 3 maja 2012 r. Sam art. 9211 Kodeksu Postępowania Cywilnego wyraźnie nakłada na komornika obowiązek zawiadomienia sądu, przy którym działa, o wszczęciu lub zakończeniu egzekucji. Można wysnuć wniosek, że ustawowym obowiązkiem komornika jest złożenie wniosku o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji.

Co zrobić w sytuacji, gdy komornik pozostaje bezczynny i w naszej księdze wieczystej nadal widnieje wpis niezgodny z rzeczywistością?

W tym temacie wypowiedział się Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie. W swoim orzeczeniu o sygnaturze II C 1161/15:

„Niewątpliwie, w odniesieniu do postępowań egzekucyjnych wszczętych po dniu 3 maja 2012 r. komornik jest zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w razie jej umorzenia (art. 924 § 2k.p.c. w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego i zmianie niektórych innych ustaw). Zaniechanie wykonania przez komornika tego obowiązku nie oznacza jednak, iż postępowanie egzekucyjne z nieruchomości nadal się toczy. Powódka B. P. w omawianej sytuacji mogła i powinna monitować komornika o wystąpienie do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, tak jak to czyniła np. we wrześniu 2012 r. informując o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. W razie dalszej bierności organu egzekucyjnego, powódka – jako uczestnik postępowania egzekucyjnego z nieruchomości z mocy art. 922 k.p.c. – mogła wystąpić do komornika z wnioskiem o wydanie odpisu prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości i po jego uzyskaniu samodzielnie złożyć w sądzie prowadzącym księgę wieczystą wniosek o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, będąc do tego uprawnioną z mocy art. 6262 § 5 k.p.c. Wreszcie, powódka mogła rozważyć wystąpienie z pozwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, gdyż utrzymywanie w dziale III księgi wieczystej wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne zostało prawomocnie umorzone prowadzi do powstania niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym.”

Podsumowując przytoczone orzeczenie

Warto, aby dłużnik zwrócił się do komornika z pismem wzywającym do wykreślenia z księgi wieczystej wzmianki o prowadzonej egzekucji. Jeśli jednak to nie przyniesie oczekiwanego skutku, warto poprosić komornika o odpis (odpis, lecz nigdy kserokopia – postanowienie SO w Kielcach, sygn. akt II Ca 1555/13) prawomocnego postanowienia o umorzeniu egzekucji. Następnie złożyć we własnym zakresie ten wniosek na urzędowym formularzu wraz z odpisem postanowienia do właściwego Sądu Rejonowego.

Kto ponosi koszty wykreślenia wzmianki o toczącej się egzekucji?

Warto jednak pamiętać, iż od czynności sądowych, a taką czynnością jest złożenie wniosku, pobierane są opłaty. I tak, wniosek o wykreślenie wpisu o wszczętej egzekucji wymaga opłaty sądowej w wysokości 30 zł, zaś opłata sądowa od wykreślenia hipoteki wynosi 100 zł i pobierana jest przez komornika od wierzyciela, o czym stanowi art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu, zgodnie z którym komornik pobiera od wierzyciela opłatę sądową od składanego w postępowaniu egzekucyjnym wniosku o wpis w księdze wieczystej i wskazuje w tym wniosku wysokość pobranej opłaty sądowej.

Komornik uzależnia złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej od uprzedniego uiszczenia przez wierzyciela należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową komornik przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Z praktycznego punktu widzenia przeszkodą może być to, że opłatę sądową od wykreślenia wzmianki o hipotece pobiera się od wierzyciela, a więc od jego wpłaty zależy podjęcie czynności przez komornika i wykreślenie hipoteki. W takiej sytuacji po stronie dłużnika leży prawo do złożenia wniosku o wykreśleniu wpisu o wszczętej egzekucji  i jednoczesny obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.

spec. ds. prawnych Ewa Kędzierska

1 Komentarz

Zostaw komentarz

  • Witam, mam pytanie jak w obecnym stanie prawnym wygląda realizacja obowiązku zawartego w § 2 art. 924 kpc w przypadku zakończenia egzekucji z nieruchomości sprzedanej w licytacji komorniczej. Nabywca licytacyjny ma prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności, a komornik jak wynika z cyt. wyżej przepisu powinien wysłać wniosek o wykreślenie wpisu/wpisów z działu III KW dot. egzekucji. Kto w takim przypadku ponosi koszty związane z usunięciem wpisów (30 zł. za każdy wpis) ? Z góry dziękuję i pozdrawiam. Tomasz.

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą

Znajdź Księgę Wieczystą