Sprawa Sądowa

Jak sporządzić pismo procesowe w postępowaniu sądowym?

Jak sporządzić pismo procesowe w postępowaniu sądowym

Pod terminem pismo procesowe kryją się wszelkie wnioski i oświadczenia składane przez strony poza rozprawą. Aby pismo wywarło zamierzony skutek, poza właściwą treścią, musi w pierwszej kolejności spełniać wymogi formalne. Pismo, które wpływa do sądu w pierwszej kolejności badane jest bowiem pod kątem poprawności formalnej. Ściślej mówiąc, musi ono spełniać wymogi ustawowe. Jest to bardzo istotne, gdyż nawet gdy treść pisma zasługuje na uznanie i żądania strony w nim zawarte są zasadne – to w razie niedopełnienia „formalności” nie odniesienie ono żadnego skutku. Zatem jak sporządzić pismo procesowe w postępowaniu sądowym?

Jak sporządzić pismo procesowe w postępowaniu sądowym?

Każde pismo procesowe wnoszone do sądu musi spełniać szereg wymagań. Narzucone są one przez ustawę, jednak znajdują także racjonalne uzasadnienie w praktyce. Oznaczenia bowiem, które musza znaleźć się w każdym piśmie kierowanym do sądu mają umożliwiać identyfikację danej sprawy. Służy to tym samym przyczynianiu się do sprawnego funkcjonowania systemu sprawiedliwości i przyspieszenia działań sądu. Co więc powinno zawierać i jak sporządzić pismo procesowe w postępowaniu sądowym? Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane – np. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (określenie wydziału nie jest konieczne, jednak ze względów technicznych może mieć wpływ na szybkość jego wpływu);
  2. oznaczenie stron – tj. imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

Jeśli pismo jest pierwszym w sprawie musi także wskazywać miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron. Jeśli strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adresem, który należy podać jest adres korespondencyjny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. A także miejsca zamieszkania/siedziby przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron.

Numer PESEL lub NIP a pismo procesowe

W pierwszym piśmie, w celach identyfikacyjnych, wskazać należy także numery PESEL stron. Odnośnie osób prawnych, jak przedsiębiorstwa, czy spółki, podać należy numer NIP.

  • oznaczenie rodzaju pisma, np. pozew, wniosek o wydanie kopii wyroku, wniosek o stwierdzenie prawomocności orzeczenia itp.;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, np. „Wnoszę o zasądzenie od Jana Kowalskiego kwoty 3000 zł tytułem udzielonej pożyczki, której termin zapłaty upłynął 3 miesiące temu. Pozwany mimo wezwań do zapłaty nie wykonał zobowiązania na nim ciążącego, dlatego pozew ten jest konieczny. Jako dowód na okoliczność istnienia, wysokości i wymagalności roszczenia dochodzonego pozwem przedkładam umowę pożyczki z dnia 12 lipca 2017 r. i wezwania do zapłaty.”.
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, tj. podpis własnoręczny;
  • wymienienie załączników, takich jak pełnomocnictwo, opłaty, dowody wymienione w piśmie itp.

Sygnatura akt sprawy

Kolejne wnoszone w tej samej sprawie pisma nie muszą już zawierać tak szczegółowych informacji. Najważniejsze jednak, by wskazywały sygnaturę akt danej sprawy. Określać też powinno oczywiście sąd, do którego pismo jest kierowane – najlepiej wraz z podaniem wydziału, ponieważ będzie on nam znany.

Wartość przedmiotu sporu

Oprócz tego w każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu, czy też odpowiednio wartość przedmiotu zaskarżenia. Obowiązek taki jest aktualny, gdy od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna, wówczas nie ma obowiązku wskazywania wartości przedmiotu sporu. Wartość tą podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

Co koniecznie należy dołączyć do pisma?

Jeśli pismo wnosimy w czyimś imieniu, należy do niego dołączyć pełnomocnictwo.

Oprócz tego, jeśli wniesienie pisma wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, np. opłaty od pozwu, czy zarzutów od nakazu zapłaty, należy załączyć do niego potwierdzenie dokonania tej opłaty. Jest to o tyle ważne, że w przeciwnym razie, gdy nie została uiszczona należna opłata, Sąd nie podejmie żadnej czynności.

Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty – przewodniczący wezwie stronę, do uzupełnienia braku. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwróci pismo stronie. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

Do pisma procesowego należy także dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom. Oprócz tego, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, należy załączyć po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Wymóg posłużenia się formularzem urzędowym

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach. Wymóg taki występuje m. in. w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach o wartości przedmiotu sporu poniżej 20.000,00 zł. Jest to ważny wymóg, który w razie jego niedochowania skutkuje wezwaniem strony do usunięcia braków.

W przypadku natomiast niewykonania takiego wezwania, pismu nie zostanie nadany bieg, a przeciwnie – zostanie ono zwrócone. O ile w przypadku pisma, do złożenia którego nie biegnie termin nie będzie to miało większego znaczenia, bo strona po prostu wniesie je ponownie, o tyle w wypadku spraw terminowych, a w szczególności w wypadku sprzeciwów, czy zarzutów od nakazu zapłaty, dochowanie tego wymogu może okazać się kluczowe.

Sąd bowiem w wypadku nieuzupełnienia braku związanego z wniesieniem sprzeciwu, czy zarzutów na urzędowym formularzu, odrzuci je. Oznaczać to będzie dla pozwanego ostateczne zamknięcie drogi do obrony jego praw, bez względu na to, czy nakaz zapłaty wydany był przeciwko niemu słusznie. Dlatego też należy zadbać o dopełnienie tego wymogu.

Sprawdź jak poprawnie napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w postepowaniu upominawczym na formularzu tutaj!

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz