Dług Komornik

Egzekucja na podstawie ugody sądowej

przystawianie pieczątki na piśmie

Jedną z wymienionych wprost w KPC podstaw egzekucji jest ugoda sądowa. Art. 1212 § 1 KPC zasadniczo jest tutaj przepisem ogólnym, którym moglibyśmy podeprzeć takie twierdzenie – zrównuje on bowiem wyroki sądów polubownych i ugody sądowe, jeżeli chodzi o moc prawną z wyrokami sądowymi. Niejako potwierdzenie tej generalnej reguły znajdujemy w art. 777 § 1 pkt. 1, gdzie jest to wyrażone wprost.

Zakładając, że mamy już ugodę – może dojść do niej zarówno z inicjatywy wierzyciela i dłużnika – co powinniśmy zrobić dalej?

Oczywiście niezbędnym elementem musi być to, że dłużnik nie będzie się z ugody wywiązywał. Mimo jej zawarcia, przykładowo nie będzie spłacał wymaganych rat lub nie dotrzymywał terminów. Wówczas ugoda taka może stać się tytułem egzekucyjnym.
Należy zwrócić się do właściwego sądu z wnioskiem, o nadanie jej klauzuli wykonalności. Wniosek taki należy opłacić – 6 złotych od strony, ale z reguły nie przekracza on dwóch stron. Opłaty można dokonać naklejając sądowe znaczki i warto to uczynić, aby wszystkie wymogi formalne spełnić od razu.
Posiadając już ugodę opatrzoną klauzulą wykonalności, mamy już pełnoprawną podstawę do egzekucji, która powinna trafić do komornika. Pojawia się jednak zastrzeżenie – jeżeli w ugodzie umówiliśmy się na określoną liczbę rat, to możemy egzekucji dokonać z tych, które już obecnie są zaległe, a nie tych, które powinny być opłacone w przyszłości. Posłużę się przykładem:

Jan zawarł z Markiem ugodę sądową, która była renegocjacją warunków spłaty pożyczki, w wysokości 15.000 złotych. Jan spłacił pięć rat zgodnie z umową – po tysiąc złotych każda, ale następne cztery, mimo ponagleń ze strony wierzyciela, pozostały nieopłacone z jego strony. Marek złożył więc do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie – tak też się stało. Komornik przystąpił wręcz do egzekucji, ale wyłącznie kwoty pięciu tysięcy złotych, wynikającej wyłącznie z rat zaległych. O kolejne raty Marek będzie musiał wnosić kolejne wnioski, chyba że wierzyciel ponownie zacznie spłacać zadłużenie.

Kolejny fakt, na który należy zwrócić uwagę – ugoda musi zawierać określenie odsetek za ewentualne opóźnienie, aby mogły być one również uwzględnione w egzekucji. Zgodnie z KC odsetki zawsze muszą być wyrażone wprost, zatem ugoda, która ich nie przewiduje, jest w pewnym stopniu niekompletna, na czym traci wierzyciel.

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą