Dług Komornik Prawo Rodzinne

Kiedy możliwa jest egzekucja z majątku wspólnego małżonków?

pieniądze

Tytułem wstępu należałoby wskazać, że artykuł będzie się skupiał na małżeńskim ustroju wspólności ustawowej, który jest zdecydowanie dominujący w naszym społeczeństwie.

Jeżeli wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy tylko wobec jednego z małżonków, a majątek małżonków objęty jest ustawowym ustrojem wspólności ustawowej, co do zasady uprawniony jest do prowadzenia egzekucji tylko i wyłącznie z majątku osobistego dłużnika. Czym jest majątek osobisty? Są to składniki majątku zgromadzone do dnia zawarcia związku małżeńskiego oraz te pozyskane w trakcie trwania małżeństwa, który z mocy prawa wchodzą w skład jego majątku osobistego, np. uzyskany spadek albo darowizna.

Ustawowa wspólność majątkowa może być jednak ograniczona bądź rozszerzona przez małżonków, co będzie mieć oczywiście wpływ na to, co komornik będzie mógł zająć w postępowaniu egzekucyjnym. Różne ustroje majątkowe w małżeństwie.

Istnieją jednak trzy wyjątki od powyższej zasady.

Pierwszy z nich stanowi sytuacja, kiedy drugi z małżonków również był stroną czynności prawnej, z której powstał dług. Drugi wyjątek – gdy wyraził zgodę na jej dokonanie. Pierwszy przypadek raczej nie budzi kontrowersji –  Sąd po prostu wyda wierzycielowi tytuł wykonawczy na oboje małżonków i komornik będzie prowadzić egzekucję z całego ich majątku – wspólnego i poszczególnych majątków osobistych. W drugim przypadku wierzyciel uzyska z sądu tytuł wykonawczy tylko na małżonka, który zaciągnął zobowiązanie i to na nim będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że drugi małżonek taką zgodę wyraził lub o czynności wiedział.

Dodatkowo w drugim przypadku, nie dzieje się to automatycznie. Chcąc prowadzić egzekucję również z majątku wspólnego małżonków, wierzyciel będzie zobowiązany do uzyskania w drodze odrębnego postępowania klauzulowego klauzuli wykonalności na drugiego z małżonków. W praktyce ciężko o to, by wierzyciel posiadał na dowód tego stanu faktycznego mocne dowody.

Co jednak w sytuacji, gdy żaden z dwóch powyższych wyjątków nie zachodzi, a wierzyciel wciąż nie zdołał się zaspokoić?

W przypadku bezskuteczności egzekucji w stosunku do dłużnika, na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wierzyciel będzie uprawniony do wniesienia powództwa o sądowe zniesienie ustroju wspólności majątkowej, co niejako tworzy trzeci ze wspomnianych na wstępie wyjątków. Na jej miejsce zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa – najczęściej w stosunku do konkretnego składnika majątku. W praktyce zwykle takim składnikiem jest prawo własności nieruchomości, czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wówczas wierzyciel będzie uprawniony do prowadzenia egzekucji z tego składnika majątku, który na mocy orzeczenia sądu zostanie wyodrębniony z majątku wspólnego małżonków i wejdzie do majątku osobistego każdego z nich w ustalonym przez Sąd zakresie. Posłużę się na tę okoliczność konkretnym przykładem:

Po bezskutecznej egzekucji prowadzonej wobec Mariusza Z., wierzyciel złożył powództwo, o sądowe zniesienie ustroju ustawowej wspólności majątkowej. Sąd orzekł, że połowa wartości mieszkania przysługuje żonie Mariusza Z., Janinie, a połowa samemu dłużnikowi. Po tym orzeczeniu wierzyciel zaspokoił się z części nieruchomości należącej do Mariusza Z.

Podsumowując więc, co do zasady egzekucja z majątku wspólnego możliwa jest raczej w drodze wyjątków, niż odwrotnie. Oznacza to, że jeżeli niezaistniały wymienione w artykule przesłanki, będzie ona zawsze niemożliwa.

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą