Alimenty Prawo Rodzinne

Jak dostać wyższe alimenty na dziecko

Jak dostać wyższe alimenty na dziecko

Wraz z upływem czasu nasze dzieci dorastają, a wraz z nimi ich potrzeby także stają się większe. W konsekwencji okazać się może, iż zasądzona na rzecz dziecka kwota alimentów od drugiego rodzica staje się niewystarczająca na zaspokojenie jego potrzeb. Podejrzewam, że w takiej sytuacji niejeden rodzic zadaje sobie pytanie – jak dostać wyższe alimenty na dziecko? Czy jest to w ogóle możliwe?

Odpowiedź brzmi: tak. Zasądzone przez sąd na rzecz naszego dziecka alimenty mogą ulec zmianie. Wydaje się to oczywiste, że kwota, która zaspokoi potrzeby dziecka rocznego, nie zaspokoi jego usprawiedliwionych potrzeb w wieku piętnastu lat. Potwierdza to treść przepisu art. 138 k.r.i o. Zgodnie z jego treścią w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Czym są stosunki?

Pod pojęciem „stosunków” należy rozumieć „okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu”, na co wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 lipca 1974 r. II CO 9/74. Taką okolicznością jest na pewno dojrzewanie dziecka i jego zwiększające się potrzeby finansowe oraz materialne przez co alimenty są wyższe. Podkreślił to Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 1 czerwca 1965 r. I CZ 135/64, zgodnie z którym: „Różnica wieku dzieci spowodowana upływem czasu od daty postanowienia z 1960 r. określającego wysokość renty alimentacyjnej, sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb związany z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem dodatkowych lekcji itp., co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia związanych wydatków”.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1988 r. III CKN 576/97 zmiana orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym może nastąpić w drodze powództwa z art. 138 k.r. i o. Oznacza to, iż żądać podwyższenia alimentów możemy wytaczając stosowny pozew przeciwko zobowiązanemu do ich płacenia. W jego treści musimy umotywować nasze żądanie i przedstawić dowody na ich poparcie. Sąd wówczas bada, czy nasze żądanie aby zwiększyć alimenty jest słuszne.

Należy jednak pamiętać, że ewentualne wyższe alimenty na dziecko zależą od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica. Sąd może nie zwiększyć alimentów otrzymywanych przez dziecko, jeśli zobowiązany rodzic jest w gorszej sytuacji finansowej, niż na początku. Żądana przez nas kwota nie może zostać obrana dowolnie, lecz musi zostać poparta stosownymi dowodami w postaci rachunków, paragonów, faktur, itp. Sporządzając pozew, jako wartość przedmiotu sporu wskazujemy różnicę pomiędzy wnioskowaną kwotą alimentów, a obecnie otrzymywaną przez dziecko.

Czytaj więcej w kategorii: Prawo Rodzinne

Podsumowując: kiedy możemy dostać wyższe alimenty na dziecko?

  • wzrosły uzasadnione potrzeby dziecka
  • pogorszyła się sytuacja życiowa osoby, z którą dziecko mieszka
  • poprawiła się sytuacja finansowa osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

 

spec. ds. prawnych Ewa Kędzierska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz