Hipoteka Księgi Wieczyste Prawo Rzeczowe

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej

Wpis do księgi wieczystej nieruchomości to w dzisiejszych czasach krok niezbędny dla każdego właściciela w celu ugruntowania swego prawa. Korzyści z wpisu mogą czerpać także inne podmioty, którymi są wierzyciele, użytkownicy wieczyści, dożywotnicy etc. Samo posiadanie uprawnień na gruncie skutecznej umowy może nie wystarczyć dla zabezpieczenia ich praw. Warto pamiętać, iż prowadzone przez Sądy Rejonowe rejestry ksiąg wieczystych są jednym z gwarantów pewności obrotu prawnego. Prawa w nich ujawnione uznawane są za pewne w myśl rękojmi wiary publicznej, wobec czego zawsze będą miały większą wagę oraz pierwszeństwo przed innymi środkami dowodowymi, stwierdzającymi nasze uprawnienia do danej nieruchomości. W niniejszym artykule dowiesz się ile kosztuje wpis do księgi wieczystej.

Opłata stała

Koszt wpisu do księgi wieczystej to nic innego, jak opłata sądowa, regulowana w świetle ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 2005 r. W myśl tego aktu prawnego, opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym mają charakter stały.

Wpis do księgi wieczystej podzielony został na 3 progi kwotowe: 200 zł, 150 zł oraz 60 zł. Z tego też wynika, że odpowiedź na pytanie „ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?” nie jest jednoznaczna i będzie się różnić w zależności od charakteru wpisu.

Opłata - 200 zł
Własność;
Użytkowanie wieczyste;
Ograniczone prawo rzeczowe
Opłata 150 zł
Własność, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze prawo do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku;
Własność, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze prawo do lokalu na podstawie zniesienia współwłasności;
Własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
Własność nieruchomości rolnej o powierzchni do 5ha;
Prawo(a) osobiste i roszczenia;
Zamiana(y) treści praw rzeczowych
Opłata 60 zł
Założenie księgi wieczystej;
Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona (niezależnie od liczby łączonych nieruchomości);
Odłączenie nieruchomości lub jej części;
Sprostowanie działu I-O;
Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
Dokonanie wszelkich innych wpisów poza wskazanymi

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej – opłata 200 zł

Opłatę w wysokości 200 zł będziemy musieli wnieść do kasy lub na rachunek bankowy sądu, gdy przedmiotem wpisu jest:

Własność

Użytkowanie wieczyste

Ograniczone prawo rzeczowe

Jako, że nasz ustawodawca lubi wyjątki – tutaj również możemy się na nie natknąć. Jeżeli wpis dotyczy udziału w prawie, od zainteresowanego wpisem pobiera się opłatę proporcjonalną, wyliczoną od wielkości udziału, nie mniejszą jednak niż 100 zł i nie większą niż 200 zł.

Np.: Jeżeli wpisem do księgi wieczystej będzie zainteresowany współwłaściciel 1/4 części nieruchomości – opłata w jego przypadku wyniesie 100 zł, podobnie jak opłata współwłaściciela ½ części nieruchomości. W przypadku, gdy wpisu dochodzi współwłaściciel ¾ części nieruchomości – opłata wyniesie 150 zł.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej – opłata 150 zł

Opłata za wpis do księgi wieczystej wynosi 150 zł, gdy jego przedmiotem jest:

Własność, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze prawo do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku Własność, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze prawo do lokalu na podstawie zniesienia współwłasności Własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
 

Własność nieruchomości rolnej o powierzchni do 5ha

 

Prawo(a) osobiste i roszczenia

 

Zamiana(y) treści praw rzeczowych

 Odrębności

Opłatę stałą w wysokości 200 lub 150 zł pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwóch lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej! Np. W przypadku wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności posadowionych na nim budynków, sąd pobiera oddzielnie opłatę o wpis każdego z tych praw. Jeżeli nabędziemy je w drodze dziedziczenia lub podziału majątku wspólnego małżonków, opłata wyniesie 2*150=300 zł, a w każdej innej sytuacji 2*200= 400 zł.

Kolejną odrębnością, która nie pozwala w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na pytanie „ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?” ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipoteki łącznej. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą (art. 45 ust. 3 u.k.s.c.). Przepis ten ma charakter „wyjątku od wyjątków”, zwłaszcza w kontekście treści akapitu poprzedzającego, i nie powinniśmy go stosować w żadnym innym wypadku.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej – opłata 60 zł

Opłatę w wysokości 60 zł uiszcza się, gdy składamy wniosek o:

Założenie księgi wieczystej * Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona (niezależnie od liczby łączonych nieruchomości) * Odłączenie nieruchomości lub jej części * Sprostowanie działu I-O
 

 

Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 

 

Dokonanie wszelkich innych wpisów poza wskazanymi

* W przypadku wniosków o wpisy oznaczone gwiazdką, kwotę 60 zł pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Np.: Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej, gdy nabędziemy w drodze umowy sprzedaży nieruchomość, która nie posiada księgi wieczystej (co jest nierzadkim przypadkiem dotyczącym zwłaszcza gospodarstw wiejskich). Odp.: 60 zł za założenie księgi wieczystej + 200 zł za wpis prawa własności nabywcy do rejestru.

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz