Prawo Rzeczowe Prawo Spadkowe

Czy można zasiedzieć udział w spadku? Dobra i zła wiara.

Czy można zasiedzieć udział w spadku

Opowiedz na pytanie czy można zasiedzieć udział w spadku brzmi tak, można . Przynajmniej niektóre jego elementy. Polski Kodeks Cywilny stoi na stanowisku, że spadkobierca wchodzi w ogół praw i obowiązków spadkodawcy.  Zasiedzenie jednak, nie będzie miało jednak tak szerokiego zastosowania. Dotyczyć będzie jedynie niektórych praw rzeczowych. Wskazać należy min. część służebności (przesyłu, gruntowe), udział we współwłasności czy użytkowanie wieczyste. Jednakże z pewnością najistotniejszą częścią, będzie zasiedzenie posiadania – dotyczy to zarówno rzeczy ruchomych i nieruchomości.

W przypadku rzeczy ruchomych, okres potrzebny do zasiedzenia wynosi tylko trzy lata. Wymagane jest więc posiadanie samoistne danej rzeczy przez taki czas, ale dodatkowym, niezbędnym warunkiem, jest dobra wiara posiadacza. W przypadku nieruchomości zaś, od dobrej bądź złej wiary zależy czas, jaki potrzebny jest do zasiedzenia. W pierwszym przypadku będzie to dwadzieścia lat, w drugim trzydzieści.

Czy można zasiedzieć udział w spadku – Kim jest posiadacz samoistny?

Posiadanie samoistne oznacza, że osoba pełni faktyczne władztwo i zarząd nad rzeczą. W prozie życia będzie to przekładało się na płacenie podatków, dokonywanie napraw czy remontów, pobieranie z rzeczy pożytków czy inne czynności, będące przejawem korzystania z danej rzeczy jak właściciel.

Czy można zasiedzieć udział w spadku – Czym jest dobra bądź zła wiara?

Jak natomiast rozpoznać dobrą bądź złą wiarę? Nieodzowna będzie tutaj uchwała Sądu Najwyższego, wydana w siedmioosobowym składzie (sygn. akt: III CZP 108/91). W doktrynie panuje raczej zgodność, że przyjęta przez ów skład definicja, jest słuszna. Dobra wiara polega więc na błędnym, ale w danych okolicznościach usprawiedliwionym przekonaniu, że posiadaczowi przysługuje wykonywane przez niego prawo.

W praktyce może oznaczać to przykładowo sytuację, gdy spadkobierca nie wiedział o istnieniu innych spadkobierców i przy dochowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o ich istnieniu. W tej sytuacji możliwe będzie zasiedzenie zarówno nieruchomości jak i ruchomości wchodzących w skład masy spadkowej, gdyż mamy element dobrej wiary – oczywiście po upływie odpowiedniego czasu.

Warto zaakcentować też co zrobić w sytuacji odwrotnej – gdy jesteśmy spadkobiercami, a ktoś włada naszym udziałem w spadku jako posiadacz samoistny. Zgodnie z art. 1029 KC, przysługuje nam roszczenie nie tylko o wydanie rzeczy, ale również o zwrot pobranych pożytków, wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotów, ewentualne naprawienie szkody wynikłej ze zużycia, zniszczenia bądź pogorszenia stanu rzeczy. Roszczenie to przedawnia się z upływem dziesięciu lat od chwili, gdy dowiedzieliśmy się o tym, że osoba trzecia jest posiadaczem samoistnym naszego udziału spadkowego.

Podsumowując więc, nie da się zasiedzieć spadku jako takiego, natomiast jego poszczególne elementy – już tak. Zastosowanie będą miały przepisy ogólne, dotyczące poszczególnych praw rzeczowych, w szczególności posiadania.

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz