Alimenty Prawo Administracyjne Prawo Rodzinne Świadczenia Społeczne

Alimenty a 500+ , zmiany 2017 rok

Alimenty500+

Od 1 sierpnia 2017 roku, aby ubiegać się o 500+ będąc rodzicem wychowującym dziecko samotnie lub w związku nieformalnym, jesteśmy zobowiązani przedstawić dokument, który poświadcza otrzymywanie przez nas na rzecz dziecka alimentów. Należy go złożyć razem z wnioskiem o 500+ do właściwego urzędu. Jest to warunek niezbędny aby otrzymać to świadczenie:

2.15) Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:”

Ustawa przewiduje tutaj pięć wyjątków, które umożliwiają pobieranie 500+ w wyżej opisanej sytuacji. Tak więc przepis ten nie dotyczy nas jeżeli:

  1. „drugie z rodziców dziecka nie żyje;
  2.  ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach”

Zmiana miała na celu uszczelnienie systemu tak, żeby świadczenie na pierwsze dziecko było przyznawane na podstawie faktycznego dochodu rodziny, nawet gdy dany związek nie jest formalny. Istotny jest natomiast fakt, że nawet ubiegając się o 500+ na drugie i kolejne dziecko, już niezależnie od dochodu, potrzebujemy potwierdzenia otrzymywania alimentów.

W jakiej formie powinniśmy dostarczyć takie potwierdzenie do urzędu? Ustawa nie jest w tym zakresie precyzyjna:

„…na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd…” „…lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5,…”

Czyli zasadniczo najlepiej dołączyć tytuł wykonawczy, jednak urząd może uznać każdy inny wiarygodny dokument. Co jednak gdy nie mamy stwierdzonych alimentów, a złożyliśmy już wniosek o świadczenie 500+?

W takim wypadku ustawa wskazuje termin trzymiesięczny na uzupełnienie dokumentów o tytuł wykonawczy. Po jego dostarczeniu świadczenie będzie przysługiwać już od miesiąca złożenia wniosku, czyli z mocą wsteczną. Jednakże niedostarczenie takiego tytułu w terminie sprawi, że świadczenie nie zostanie przyznane, nawet jeżeli wszystkie inne wymogi zostaną spełnione.

Co w sytuacji, gdy sąd wydał postanowienie o odmowie przyznania alimentów, ale nie jest to decyzja ostateczna? Wtedy termin, o którym pisałem powyżej ulega zawieszeniu, do czasu zakończenia postępowania. Jeżeli jednak sąd ostatecznie świadczenie alimentacyjne przyzna, zasiłek z programu 500+ będzie przysługiwało od uprawomocnienia się orzeczenia.

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz