Świadczenia Społeczne

Mały ZUS – kto, kiedy i jak może z niego skorzystać?

Mały ZUS
Mały ZUS – kto, kiedy i jak może z niego skorzystać?
5 (100%) 6 vote[s]

Jesteś przedsiębiorcą i osiągasz niskie przychody? Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS umożliwi płacenie niższych składek, czym uchroni małych przedsiębiorców od znacznych podwyżek zwykłego ZUS.

Mały ZUS – kto może z niego skorzystać?

W przeciwieństwie do tzw. ulgi na start, wprowadzonej ustawą – Prawo przedsiębiorców, mały ZUS dotyczy przedsiębiorców prowadzących od lat działalność gospodarczą. Dlatego też jest to atrakcyjne rozwiązanie, szczególnie z punktu widzenia ostatniego wzrostu zwykłego ZUS o niemal 7 %. Skorzystanie z niższych składek jest uwarunkowane dwoma zasadniczymi czynnikami:

 1. Należy wykonywać działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dotyczy zatem wyłącznie osób fizycznych;
 2. Przychód z tytułu prowadzonej działalności nie może przekroczyć w poprzednim roku kalendarzowym trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.

Ważne! Jeżeli w poprzednim roku obrotowym przedsiębiorca rozpoczął, zakończył lub zawiesił działalność gospodarczą powyższy limit ulega obniżeniu. Należy podzielić trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni poprzedniego roku, a następnie wynik pomnożyć przez liczbę dni prowadzenia działalności.

Kto nie skorzysta z niższych składek?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wprost określa katalog podmiotów, które nie skorzystają z niższych składek. Będą to osoby, które: 

 1. W poprzednim roku kalendarzowym rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;
 2. Spełniają warunki korzystania ze składek preferencyjnych;
 3. W poprzednim roku kalendarzowym prowadziły działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni;
 4. W poprzednim roku kalendarzowym prowadziły działalność pozarolniczą jako twórca, artysta, wspólnik spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej bądź jednoosobowej spółki z o.o., osoba wykonująca wolny zawód lub osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół;
 5. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w postaci świadczeń wykonywanych dla niego jako pracownik na podstawie stosunku pracy w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym.

Mały ZUS – przez jaki okres można korzystać z niższych składek?

Przedsiębiorcy mogą opłacać składki w niższym wymiarze maksymalnie przez okres 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Oznacza to, że przez okres dwóch lat koniecznym będzie opłacanie składek w normalnym wymiarze.

Mały ZUS – jak obliczyć wymiar składki?

 Obliczenie wymiaru składki wymaga dokonania następujących czynności:

 1. Ustalenie przeciętnego miesięcznego przychodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. W tym celu należy podzielić wysokość rocznego przychodu z tej działalności przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności, a następnie przemnożyć przez 30;
 2. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy, a następnie pomnożyć przez współczynnik ogłaszany corocznie przez Prezesa ZUS. Obecnie wynosi on 0,5083;
 3. Otrzymany wynik porównać do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Ważne! Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca od stycznia 2019 roku wynosi 2250 zł. Wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4765 zł.

Mały ZUS – wymagane dokumenty

Skorzystanie z „małego ZUS” wymaga złożenia:

 1. oświadczenia o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń (ZUS ZWUA);
 2. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) bądź zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA).

Dokumenty należy złożyć w ciągu 7 dni na formularzach dostępnych w oddziale ZUS bądź na stronie internetowej. Termin liczony jest od:

 1. 1 stycznia dla przedsiębiorców kontynuujących prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 roku;
 2. Pierwszego dnia prowadzenia działalności lub wznowienia działalności;

Pierwszego dnia w którym przedsiębiorca spełniał warunki do skorzystania z małego ZUS.

Maciej Cęcelewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz