Odsetki Prawo Bankowe Przedawnienie

Kiedy przedawniają się odsetki?

przedawnienie odsetek

Jako swojego rodzaju wprowadzenie do tego artykułu, polecam zapoznanie się z innym wpisem, który krótko tłumaczy czym odsetki w ogóle są. Jeżeli jednak doskonale to wiesz, zapraszam do dalszej części artykułu.
Po pierwsze – istnieje kilka różnych terminów przedawnienia, w zależności od rodzaju świadczenia. Ponieważ odsetki należą do świadczeń okresowych, w ich przypadku będą to najczęściej trzy lata – co wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego. Najczęściej, ponieważ art. ten zaznacza, że odnosi się do wszystkich świadczeń okresowych, “jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej” – takimi przepisami szczególnymi są art. 554 i 646 Kodeksu cywilnego. Określają one dwuletni termin przedawnienia dla roszczeń związanych z kolejno, sprzedażą prowadzoną w zakresie działalności przedsiębiorstwa oraz umowy o dzieło – ponieważ sformułowanie “związanych z” jest dość szerokie, wliczają się w to również odsetki, które mogą wynikać np. z niewywiązania się ze zobowiązania.

Bardzo interesujące jest natomiast zagadnienie, czy odsetki przedawniają się wraz z roszczeniem głównym, czy trzeba dla nich termin przedawnienia wyliczyć osobno. Istnieje bowiem spór w doktrynie – niektórzy uważają, że odsetki przedawniają się najpóźniej wraz ze świadczeniem głównym, co wynika z ich akcesoryjnego charakteru. Zdanie to podziela judykatura -Sąd Najwyższy poparł to stanowisko w bardzo obszernym uzasadnieniu do uchwały z dnia 26 stycznia 2005 roku (o sygnaturze III CZP 42/04, OSN 2005, Nr 9). Jednak w doktrynie, wciąż popularny jest pogląd, że Sąd Najwyższy dokonał nadinterpretacji polskiego prawa, bowiem nigdzie w Kodeksie taka zasada nie została wyrażona per se – stąd wywodzą, że odsetki nie przedawniają się wraz ze świadczeniem głównym.

Kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia? Kompletną odpowiedź znajdziemy w dwóch artykułach  Kodeksu cywilnego – 120 oraz 360. Pierwszy z nich jest ogólną zasadą:

Art. 120. § 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie
§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

Drugi zaś odnosi się terminu, kiedy odsetki należy zapłacić, czyli wymagalności roszczenia:
Art. 360. W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok – jednocześnie z zapłatą tej sumy.

Czyli za pomocą drugiego z przytoczonych przepisów ustalamy termin płatności (wymagalności), który został wspomniany w pierwszym z nich, a na którego podstawie możemy wyliczyć termin przedawnienia.
Nieco odmiennie prezentuje się sytuacja w przypadku odsetek naliczanych za opóźnienie, opisana w art. 481 Kodeksu cywilnego. Tam odsetki za każdy dzień mają osobny termin przedawnienia. Warto przy tym zaznaczyć, że pierwszym dniem opóźnienia jest dzień kolejny po tym, w którym roszczenie stało się wymagalne – tak więc za pierwszy dzień opóźnienia liczymy trzyletni termin od danego dnia, za drugi i każdy kolejny – analogicznie.

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz